ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 31/8/2566 08:00 น. - 13:00 น. ประชุมนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสปป.ลาว ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 31/8/2566 08:00 น. - 12:00 น. บันทึกความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
3 31/8/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมนักศึกษาปริญญาเอกจากสปป.ลาว ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม