ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 4/8/2566 08:30 น. - 16:30 น. กิจกรรมติดตาม ให้คำแนะนำ และส่งเสริมการยื่นเอกสารการขอกำหนดตำแหน่งของอาจารย์พี่เลี้ยง และสหกิจต่างประเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -