ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 8/8/2566 14:30 น. - 16:30 น. ประชุมกิจกรรมนักศึกษา ร้านนมเกษตรแม่โจ้ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
2 8/8/2566 16:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี อ.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้ประสานงาน