ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/9/2565 11:00 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
2 7/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมรายงานปี65 ทำแผนปี66 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
3 7/9/2565 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมงานสโมสรนักศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
4 9/9/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุ ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
5 11/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. ใช้ห้องเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
6 11/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. ใช้ห้องเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
7 12/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. ใช้ห้องเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
8 12/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. ใช้ห้องเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
9 13/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
10 13/9/2565 11:00 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
11 19/9/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
12 20/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. คณบดี หารือนอกรอบกับ รองฯ ห้องประชุม 2 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
13 20/9/2565 11:00 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
14 20/9/2565 14:05 น. - 16:30 น. ประชุมจัดทำสื่อวีดีโอ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
15 21/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
16 21/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
17 27/9/2565 10:00 น. - 12:00 น. คณะกรรมการตรวจรับ ทำความสะอาด ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
18 27/9/2565 11:00 น. - 14:00 น. โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
19 28/9/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่องเงินเดือน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
20 29/9/2565 13:00 น. - 16:30 น. งบลงทุน ปี 2567 ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
21 30/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. จอง ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -