ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 21/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
2 21/9/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -