ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 7/9/2565 08:00 น. - 17:00 น. กิจกรรมรายงานปี65 ทำแผนปี66 (งานวิจัยและบริการวิชาการ) ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
2 7/9/2565 14:00 น. - 17:00 น. ประชุมงานสโมสรนักศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -