ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 9/9/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมเกี่ยวกับการจัดงานเกษียณอายุ ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -