ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 5/9/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุม ห้องประชุม 2 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -
3 5/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทสนับสนุนวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
4 6/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
5 8/9/2566 08:30 น. - 15:00 น. สอบสัมภาษณ์ทุนเงินอุดหนุนทั่วไป ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
6 11/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
7 11/9/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุม กก.ราคากลาง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
8 12/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. เตรียมความพร้อมถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
9 12/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
10 13/9/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาโท ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
11 13/9/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุม กก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
12 13/9/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษาปริญญาเอกจากจีน ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
13 13/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 14/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. กิจกรรมรายงานผลงานวิจัยฯ ปี66 และทำแผนปี 67 ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
15 14/9/2566 14:00 น. - 16:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
16 15/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาโท ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
17 16/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. ประชุมนักศึกษาลาวทุนไทก้า ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
18 16/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
19 18/9/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
20 18/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. พิจารณางานก่อสร้าง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม พัสดุ
21 19/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดที่ 1 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
22 20/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
23 20/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. ทบทวนแผนรายจ่ายลงทุนระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567-2571 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
24 21/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดที่ 2 และ 3 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
25 22/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดที่ 4 ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
26 22/9/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
27 22/9/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุม กก.ตรวจรับพัสดุ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
28 23/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประขุมหารือ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
29 25/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมผู้บริหาร / รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
30 26/9/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหาร/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
31 27/9/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหาร/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
32 28/9/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
33 28/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายแปลงสาธิต ห้องประชุม 2 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
34 29/9/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
35 29/9/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษา ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -