ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 13/9/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษาปริญญาโท ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 13/9/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุม กก.กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
3 13/9/2566 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษาปริญญาเอกจากจีน ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
4 13/9/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -