ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 14/9/2566 09:00 น. - 12:00 น. กิจกรรมรายงานผลงานวิจัยฯ ปี66 และทำแผนปี 67 ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
2 14/9/2566 14:00 น. - 16:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -