ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 20/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
2 20/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. ทบทวนแผนรายจ่ายลงทุนระยะ 5 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567-2571 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -