ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 22/9/2566 08:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ชุดที่ 4 ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
2 22/9/2566 08:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
3 22/9/2566 14:00 น. - 16:00 น. ประชุม กก.ตรวจรับพัสดุ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -