ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 5/9/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุม ห้องประชุม 2 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -
2 5/9/2566 08:30 น. - 16:30 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กิจกรรม : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทสนับสนุนวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -