ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 8/9/2566 08:30 น. - 15:00 น. สอบสัมภาษณ์ทุนเงินอุดหนุนทั่วไป ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -