ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/10/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่องเงินเดือน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
2 4/10/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่องเงินเดือน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
3 5/10/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่องเงินเดือน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
4 6/10/2565 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมเรื่องเงินเดือน ห้องประชุม 2 นายนรินทร์ สุจริต -
5 6/10/2565 12:00 น. - 16:30 น. ประชุมมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ครั้งที่1/65 ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
6 7/10/2565 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อม งบลงทุน ปี 2567 ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
7 10/10/2565 15:00 น. - 16:30 น. ประชุม บก. ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
8 12/10/2565 10:00 น. - 12:00 น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
9 12/10/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
10 17/10/2565 13:00 น. - 15:00 น. ประชุมพิจารณาสีประจำคณะ สำหรับชุดครุยบัณฑิต ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
11 18/10/2565 10:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
12 18/10/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมงานงานบริการวิชาการและวิจัย ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
13 19/10/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะผลิตฯ ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
14 20/10/2565 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมงานบริการการศึกษา ห้องประชุม 2 นายเขต ศรีพรรณ -
15 25/10/2565 10:00 น. - 12:00 น. สโมสรบุบุคลากร ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต อ.ดร.รัชชานนท์
16 26/10/2565 09:00 น. - 12:00 น. สัมมนาทางวิชาการร่วมกับไต้หวัน ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
17 28/10/2565 09:00 น. - 16:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา ห้องประชุม 1 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
18 28/10/2565 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 4-2565 ห้องประชุม 2 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
19 31/10/2565 09:00 น. - 14:00 น. ประชุมหารือผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
20 31/10/2565 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดการทุนการศึกษาประจำคณะฯ ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
21 31/10/2565 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ห้องประชุม 2 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -