ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
2 2/10/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะ กก.ตรวจรับงานจ้าง ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
3 3/10/2566 08:30 น. - 11:00 น. ประชุมเตรียมงานกีฬาผลิตสัมพันธ์ 2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม สโมสรนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา
4 3/10/2566 12:00 น. - 12:00 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
5 3/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมอัตรากำลัง ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
6 4/10/2566 08:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับคณะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
7 4/10/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
8 5/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
9 5/10/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุม กก.ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
10 6/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
11 6/10/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการก่อสร้างคลีนิกแพทย์แผนไทย ห้องประชุม 2 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
12 9/10/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
13 11/10/2566 08:00 น. - 11:55 น. ประชุมหารือวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
14 11/10/2566 09:00 น. - 17:00 น. นักศึกษาปริญญาเอกเตรียมตัวสอบ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
15 11/10/2566 12:00 น. - 17:00 น. ประชุมหารือสายวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
16 12/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกรรมการคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
17 12/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
18 12/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3-2566 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
19 17/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
20 18/10/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
21 18/10/2566 16:00 น. - 18:25 น. ประชุมสรุปงานกีฬาผลิตสัมพันธ์ ปีงบ 2567 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
22 19/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. นัดประเมินการสอน อ.ดร.ปิยธิดา อำนวยการ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
23 19/10/2566 10:00 น. - 15:00 น. หารือประชุมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน 90 ปี ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
24 19/10/2566 13:30 น. - 16:30 น. เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (ตัวแทนจากประธานหลักสูตร) ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
25 20/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหาร และต้อนรับ รศ.ดร.สยาม ติดตามการเตรียมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
26 24/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
27 24/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด เข้าปรึกษาหารือผู้บริหารสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นักศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
28 25/10/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดทำภาระงาน (ค่ากลาง) ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
29 25/10/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รายนางเกศริน ขยัน ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
30 25/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. สำนักงานกิจการพิเศษ ห้องประชุม 2 นางเกศริน ขยัน -
31 25/10/2566 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำงบลงทุน ปี 2568 ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
32 26/10/2566 08:00 น. - 16:00 น. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง หมวด 6 / ประชุมกรรมการสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
33 27/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมกลุ่ม ผอ.คณะ/ สำนัก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
34 27/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2568 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
35 27/10/2566 12:00 น. - 16:00 น. รายงานแผนส่วนงาน ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
36 27/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาโครงการถั่วเหลือง ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
37 30/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. กิจการพิเศษ ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
38 30/10/2566 10:00 น. - 12:30 น. ประชุมรายงานการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดศูนย์ภายใต้ส่วนงาน ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
39 30/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
40 30/10/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมงบลงทุน ปี 2568 ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
41 31/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -