ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 11/10/2566 08:00 น. - 11:55 น. ประชุมหารือวิชาเกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
2 11/10/2566 09:00 น. - 17:00 น. นักศึกษาปริญญาเอกเตรียมตัวสอบ ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
3 11/10/2566 12:00 น. - 17:00 น. ประชุมหารือสายวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -