ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 12/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกรรมการคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
2 12/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 2 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
3 12/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 3-2566 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -