ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 18/10/2566 08:00 น. - 17:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาโท ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
2 18/10/2566 16:00 น. - 18:25 น. ประชุมสรุปงานกีฬาผลิตสัมพันธ์ ปีงบ 2567 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -