ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 19/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. นัดประเมินการสอน อ.ดร.ปิยธิดา อำนวยการ ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 19/10/2566 10:00 น. - 15:00 น. หารือประชุมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงาน 90 ปี ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
3 19/10/2566 13:30 น. - 16:30 น. เลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (ตัวแทนจากประธานหลักสูตร) ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -