ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 24/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
2 24/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด เข้าปรึกษาหารือผู้บริหารสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนจบให้นักศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -