ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 25/10/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดทำภาระงาน (ค่ากลาง) ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
2 25/10/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รายนางเกศริน ขยัน ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
3 25/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. สำนักงานกิจการพิเศษ ห้องประชุม 2 นางเกศริน ขยัน -
4 25/10/2566 14:00 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำงบลงทุน ปี 2568 ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -