ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 27/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมกลุ่ม ผอ.คณะ/ สำนัก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
2 27/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2568 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -
3 27/10/2566 12:00 น. - 16:00 น. รายงานแผนส่วนงาน ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
4 27/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมปรึกษาหารือพัฒนาโครงการถั่วเหลือง ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -