ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/10/2566 08:30 น. - 11:00 น. ประชุมเตรียมงานกีฬาผลิตสัมพันธ์ 2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม สโมสรนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา
2 3/10/2566 12:00 น. - 12:00 น. ประชุม/ รับรองแขก ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
3 3/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมอัตรากำลัง ห้องประชุม 1 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -