ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 30/10/2566 09:00 น. - 12:00 น. กิจการพิเศษ ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
2 30/10/2566 10:00 น. - 12:30 น. ประชุมรายงานการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัดศูนย์ภายใต้ส่วนงาน ห้องประชุม 2 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
3 30/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. สอบนักศึกษาระดับปริญญาเอก ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
4 30/10/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมงบลงทุน ปี 2568 ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 2 น.ส.พิกุล โพธิวงค์ -