ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 31/10/2566 08:00 น. - 16:30 น. ประชุมสำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -