ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 9/10/2566 08:00 น. - 12:00 น. ประชุมบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -