ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมหารืองานบริการการศึกษา ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
2 3/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของ นายสัมพันธ์ ตาติวงศ์ ห้องประชุม 2 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
3 3/11/2566 12:00 น. - 12:00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูล ฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ห้องประชุม 1 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
4 6/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมงานจ้างก่อสร้างคลินิกแพทย์แผทนไทย ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
5 7/11/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุม หารือการจัดทำข้อตกลง TOR. สายสนับสนุน ห้องประชุม 1 นางอารีย์ นามเมือง -
6 8/11/2566 12:00 น. - 12:00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศ ห้องประชุม 2 น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง -
7 8/11/2566 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมเมืองกล้วยไม้/พิพิธภัณฑ์กล้วยไม้ ศาสตราจารย์ ดร.รพี สาคริก ห้องประชุม 1 น.ส.เบ็ญจา บำรุงเมือง -
8 9/11/2566 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมกรรมการกายภาพคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
9 10/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
10 13/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ห้องประชุม 2 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
11 13/11/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมวารสารฯ ห้องประชุม 1 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -
12 14/11/2566 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 1/2567 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
13 14/11/2566 13:00 น. - 14:55 น. เกษตรเพื่อชีวิต ห้องประชุม 1 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
14 14/11/2566 13:00 น. - 17:00 น. ประชุมสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
15 14/11/2566 15:00 น. - 19:00 น. ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
16 16/11/2566 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
17 22/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าหมวดต่าง ๆ สำนักงานสีเขียว ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
18 24/11/2566 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมหารือกับ จนท. สำนักหอสมุด ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
19 24/11/2566 12:00 น. - 16:00 น. ประชุมมูลนิธิกล้วยไมเไทย ครั้งที่ 4-2566 ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
20 27/11/2566 13:30 น. - 16:00 น. ประชุมวางแผนงานกิจกรรม ธันวาคม 2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม กิจการนักศึกษา
21 28/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมสรุปสำนักงานสีเขียว เพื่อทำวีดีโอ ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
22 29/11/2566 08:00 น. - 12:00 น. บรรยายคาร์บอนเครดิต ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
23 29/11/2566 09:30 น. - 12:00 น. Meet the Dean 1 ห้องประชุม 2 น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง -
24 29/11/2566 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการ AP Channel ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
25 29/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงาน 90 ปี ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
26 30/11/2566 13:00 น. - 16:00 น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายใน สำหรับบุคลากรประเภทวิชาการ ห้องประชุม 1 น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง -