ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ คณบดี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ รก.คณบดี หมายเหตุ
1 1/2/2567 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการอาคารฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สนม. - -
2 5/2/2567 09:00 น. - 10:00 น. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุหม่อนและการเก็บข้อมูลพันธุ์หม่อนอนุรักษ์ฯ ห้องข้าวสาลี IQS - -
3 6/2/2567 08:00 น. - 16:00 น. ศึกษาดูงาน คูโบต้า/มิตรผล - -
4 7/2/2567 08:00 น. - 16:00 น. ศึกษาดูงาน คูโบต้า/มิตรผล - -
5 8/2/2567 08:00 น. - 16:00 น. ศึกษาดูงาน คูโบต้า/มิตรผล - -
6 12/2/2567 13:30 น. - 15:00 น. ประชุมแนวทางการใช้พื้นที่ ห้องประชุม 1 คณะผลิตฯ น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง -
7 20/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหารคณะ ห้อง 1 - -
8 21/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมกรรมการคณะ ห้อง1 น.ส.นิศานาถ มิตตะกัง -
9 21/2/2567 14:00 น. - 16:00 น. ประชุม (ร่างบันทึกความร่วมมือแพทย์แผนไทย) ห้อง 1 - -
10 22/2/2567 06:00 น. - 16:00 น. ออกพื้นที่กับงานบริการการศึกษา บ่อแก้ว สะเมิง - -
11 28/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. กบม. สภามหาวิทยาลัย - -
12 29/2/2567 10:00 น. - 12:00 น. รับฟังการนำเสนอการปรับปรุงห้องเรียน ห้องประชุม 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร - -