ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
2 5/2/2567 09:00 น. - 16:30 น. น.ส.นรารัตน์ ทาวงค์ - สอบประมวลความรอบรู้ PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 7/2/2567 12:00 น. - 20:00 น. อบรมให้ความรู้ การออกแบบหลักสูตรด้วยหลักการ "Backward Design" (เกษตรศาสตร์) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
4 7/2/2567 13:00 น. - 20:00 น. จัดโครงการแนะนำและประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 8/2/2567 08:00 น. - 17:00 น. จัดทำข้อมูล - การเลือกวิชาเอก หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
6 8/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
7 9/2/2567 13:00 น. - 16:00 น. สอบ ป.โท พืชสวน (นายราเชนทร์) PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
8 9/2/2567 13:30 น. - 17:00 น. ประชุมหลักสูตร วท.บ.สาขาเกษตรศาสตร์ PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
9 13/2/2567 13:00 น. - 16:00 น. สอบ น.ศ ป.โท พืชสวน (พัฒน์พงษ์ กันทา) PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
10 15/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
11 20/2/2567 08:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษา ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
12 22/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
13 23/2/2567 13:00 น. - 23:55 น. นักศึกษาเกษตรศาสตร์ขอจองห้องเพื่อเตรียมพร้อมร่วมกิจกรรมงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่48 “รวงข้าวเกมส์” PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
14 24/2/2567 01:00 น. - 23:55 น. นักศึกษาเกษตรศาสตร์ขอจองห้องเพื่อเตรียมพร้อมร่วมกิจกรรมงานกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ครั้งที่48 “รวงข้าวเกมส์” PT118 น.ส.รณิดา พรมศรี -
15 27/2/2567 08:00 น. - 12:00 น. สอบนักศึกษา ป.เอก พืชไร่ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
16 29/2/2567 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -