ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กำหนดการปฏิบัติงานของ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด สถานที่ หมายเหตุ
1 5/5/2564 07:00 น. - 17:55 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ระบบออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน 3/2563) -
2 6/5/2564 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี (ออนไลน์) -
3 7/5/2564 10:00 น. - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงอาคารพืชศาสตร์ ระบบออนไลน์ -
4 12/5/2564 07:00 น. - 17:55 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ระบบออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน 3/2563) -
5 13/5/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมผู้บริหารคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -
6 19/5/2564 07:00 น. - 17:55 น. บรรยายรายวิชา สก 301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ระบบออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน 3/2563) -
7 26/5/2564 07:00 น. - 17:55 น. บรรยายรายวิชา สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร ระบบออนไลน์ (ภาคฤดูร้อน 3/2563) -