ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/11/2565 14:00 น. - 16:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา ห้องประชุม 2 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
2 3/11/2565 13:00 น. - 15:00 น. ประชุม ปชส. หลักสูตร ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
3 4/11/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุม Green Office ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
4 4/11/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมการจัดทำแผนงบลงทุน ระยะ 5 ปี ห้องประชุม 1 นางอรทัย จันต๊ะมงคล -
5 7/11/2565 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมผู้บริหาร และ กรรมการกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
6 8/11/2565 09:30 น. - 12:00 น. การบริหารงาน ห้องประชุม 1 นายนรินทร์ สุจริต -
7 9/11/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
8 9/11/2565 13:30 น. - 15:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ห้องประชุม 2 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
9 10/11/2565 13:30 น. - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 น.ส.นวลทิพย์ ชัยลิ้นฟ้า -
10 11/11/2565 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2566 ห้องประชุม 1 นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย -
11 15/11/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมแนวทางการดำเนินกิจกรรม 45 ปีพืชผัก ห้องประชุม 1 นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ -
12 16/11/2565 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา เครื่องวัดการเปิด - ปิดปากใบพืช ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
13 17/11/2565 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงฯ ห้องประชุม 1 นางลัดดาวัลย์ ระดม -
14 17/11/2565 13:30 น. - 16:00 น. พิจารณาผลการประกวดราคา ตู้ดูดควัน ห้องประชุม 1 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
15 18/11/2565 09:30 น. - 12:00 น. พิจารณาผลชุดเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องประชุม 1 น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง -
16 18/11/2565 13:00 น. - 16:00 น. ประชุมพัสดุ ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
17 21/11/2565 09:00 น. - 16:00 น. ประชุมครุภัณฑ์ (งานพัสดุ) ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
18 21/11/2565 13:00 น. - 16:00 น. หารือเรื่องทางฟิลิปปินส์ จะขอมาดูงานทางอารักขาพืช ห้องประชุม 2 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -
19 22/11/2565 08:30 น. - 17:00 น. วางแผน และปรึกษาหารือในโครงการสัมมนาทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
20 22/11/2565 12:00 น. - 17:00 น. เตรียมห้องรับแขก ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
21 23/11/2565 08:00 น. - 12:00 น. ต้อนรับแขกญี่ปุ่น+อาจารย์กำแพงเสน ห้องประชุม 1 น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา -
22 23/11/2565 11:00 น. - 14:00 น. ประชุมวิชาการ ห้องประชุม 2 น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหภักดี -
23 24/11/2565 08:00 น. - 12:00 น. ประกันคุณภาพการศึกษา ห้องประชุม 1 นางเกศริน ขยัน -
24 24/11/2565 08:30 น. - 17:00 น. วางแผน และปรึกษาหารือในโครงการสัมมนาทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
25 25/11/2565 08:30 น. - 17:00 น. วางแผน และปรึกษาหารือในโครงการสัมมนาทางวิชาการไทย - ลาว ครั้งที่ 1 ห้องประชุม 2 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
26 25/11/2565 08:30 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร ห้องประชุม 1 นางอารีรักษ์ วิชัยศรี -
27 25/11/2565 16:00 น. - 21:00 น. ประชุมนักศึกษาลาว ห้องประชุม 1 น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม -
28 28/11/2565 09:00 น. - 12:00 น. ประชุมพัสดุ ห้องประชุม 1 นายสุรัตน์ เสาร์คำ -
29 30/11/2565 09:00 น. - 12:00 น. ลงนามความร่วมมือกับไต้หวัน ห้องประชุม 1 น.ส.อัชฌา เทพศิริ -