ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุม อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/5/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมพัฒนาหลักสูตรป.โท-ป.เอก ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
2 7/5/2564 08:30 น. - 16:30 น. ประชุมวิพากษ์หลังสูตรป.โท-ป.เอก ห้องประชุม 1 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
3 11/5/2564 09:00 น. - 16:30 น. ประชุมหลักสูตร ป.โท ,เอก ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
4 12/5/2564 09:00 น. - 16:30 น. ประชุม ป.โท,ป.เอก ห้องประชุม 2 น.ส.อัยวริญ แก้วชิต -
5 13/5/2564 09:30 น. - 12:00 น. ประชุมผู้บริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร ห้องประชุม 1 นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน -
6 13/5/2564 13:00 น. - 16:30 น. ประชุมหารือการจัดการจ้างพนักงานราชการฝ่ายกิจการพิเศษ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
7 20/5/2564 13:30 น. - 16:30 น. หารือการดำเนินงานโครงการฯ และมูลนิธิกล้วยไม้ไทย ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -
8 21/5/2564 13:00 น. - 16:30 น. หารือการดำเนินงานการจ้างลูกจ้างโครงการกล้วยไม้ฯ ห้องประชุม 1 น.ส.อรชร ศรีดวงแก้ว -