ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
บทความวิชาการ/วิจัย ของนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
 
ปี พ.ศ.
1
ลำดับ บทความ สาขาวิจัย ผู้แต่ง
1แนวทางการพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)นางสาวผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ จังหวัดปราจีนบุรีวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน)สุพัตรา จินะใจ

หน้าที่ 1


1