ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 1/2/2566 14:00 น. - 16:00 น. ปฐมนิเทศ นศ.เกษตรศาสตร์ หลักสูตร 2 ปี PT106 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 20/2/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ น.ส บุญญา นวลจันทร์ PT113 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
3 22/2/2566 08:30 น. - 12:00 น. สอบดุษฎีนิพนธ์ PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -
4 24/2/2566 08:00 น. - 17:00 น. รายวิชาสัมมนา ป.โท-เอก พืชไร่ (ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -