ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 3/10/2566 13:00 น. - 16:00 น. อ.ทวีป บรรยายพิเศษ PT106 น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม -
2 4/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
3 6/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT118 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
4 11/10/2566 13:00 น. - 16:30 น. สอบประมวลความรู้ รอบที่ 2 น.ส.สราลี พรมมายะกุล PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 12/10/2566 10:00 น. - 13:00 น. สอนวิชา พร 471 PT118 นางจิราพร หลงปันใจ -
6 12/10/2566 14:00 น. - 17:00 น. สอบวิชา พร 471 PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
7 19/10/2566 10:00 น. - 13:00 น. สอนวิชา พร 471 PT118 นางจิราพร หลงปันใจ -
8 19/10/2566 14:00 น. - 17:00 น. สอบวิชา พร 471 PT106 นางจิราพร หลงปันใจ -
9 25/10/2566 08:30 น. - 16:30 น. หลักสูตรพืชสวน PT117/2 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -