ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 2/12/2565 08:30 น. - 16:00 น. จัดโครงการปฐมนิเทศและ Homeroom ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท พืชไร่) PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
2 21/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
3 21/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นางสาวพิชญ์นันท์ กังแฮ) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
4 22/12/2565 08:00 น. - 12:00 น. สอบประมวลความรู้ ป.เอกพืชไร่ (นายสุทธิกานต์ ใจกาวิล) PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
5 22/12/2565 13:00 น. - 16:00 น. สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา ป.เอก พืชไร่ (นายพีรพันธ์ ทองเปลว) PT113 นางจิราพร หลงปันใจ -