ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการใช้ห้องประชุมและบรรยาย ชั้น 1 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี -> รายการ
เลือกวันที่ต้องการบันทึก
ลำดับ วันเดือนปี เวลา เรื่อง/รายละเอียด ห้อง ผู้จอง หมายเหตุ
1 6/12/2566 09:00 น. - 16:30 น. สอบประมวลความรอบรู้ นายพิเชฐ คำมีแก่น PT113 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
2 7/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
3 12/12/2566 08:00 น. - 15:00 น. ประชุมนักศึกษา ป.โท-เอก พืชไร่ PT117/2 นางจิราพร หลงปันใจ -
4 14/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตกึ่งร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT106 นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ -
5 21/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -
6 28/12/2566 08:30 น. - 12:00 น. บรรยายพิเศษ วิทยากรจาก มทร.ล้านนาลำปาง (ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา-จอง) PT117/2 น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล -
7 28/12/2566 09:00 น. - 12:00 น. สอนวิชาไม้ผลเขตร้อน (นศ.ตกค้าง จำนวน 2 คน) PT113 ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ -