ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
รายชื่อร้านค้าที่คณะผลิตกรรมการเกษตรสั่งซื้อวัสดุต่าง ๆ

ลำดับ รายชื่อ
1ร้าน ชาวเกษตร
2บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3หจก. กีรติเคมีคอลฯ
4ร้าน น้องเฟิร์น
5ร้าน ราชวงศ์เฟอร์นิเจอร์
6ร้าน คลังวัสดุภัณฑ์
7ร้าน จันทิชา
8บริษัท เด่นชัยเทรค จำกัด
9ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์สเปเชียลโปรดักท์
10สหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด
11ร้าน แม่โจ้การเกษตร
12อู่เชียงใหม่บริการ
13บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ จำกัด
14บริษัท เชียงใหม่วรวัฒน์ จำกัด
15ร้านแม่โจ้เคมีเกษตร
16ร้าน Top Speed & Computer
17ร้าน น แม่โจ้การพิมพ์
18หสน. เชียงใหม่สุจริตพานิช
19บริษัท เชียงใหม่เวียงพิงค์การยาง จำกัด
20บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด
21บริษัท โตโยต้านครพิงค์ จำกัด
22บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด
23บริษัท สยามนิสสัน จำกัด
24ร้าน ไอ แสตมป์ เฮาส์
25บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
26นางสาวธาริณี เชิดชู
27บริษัท เจียงแอนนด์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
28ร้าน ไชยวัฒน์การเกษตร
29ร้าน ป่าลานการเกษตร
30ร้าน ท.อิเล็คทรอนิกส์
31หจก. ซี.เอ็ม.เคมีคอลแอนด์แล็ปซัพพลายส์
32หจก. นอร์ทเทิร์นเคมีคอล แอนด์กลาสแวร์
33บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลล์ จำกัด
34ร้านคลินิกเกษตร 75
35นางสาวจิราพร สมบัติพุทธคุณ