ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
คำสั่ง / ประกาศ
 
ปี พ.ศ.
1
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
062/2564 คำสั่งเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 61 และ รหัส 62)
061/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 64)
056/2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้รายวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
055/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และสอบสัมภาษณ์ ทุนการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร จากเงินค่าบำรุงพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
054/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา
053/2564 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช (รหัส 63)
052/2564 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช (รหัส 62)
051/2564 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช (รหัส 61)
050/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา
049/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564
048/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา
038/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขับเคลื่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564
030/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทยแม่โจ้
029/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำตัวนักศึกษา (สาขาวิชาพืชสวน)
021/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
018/2564 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รายวิชา พร 498 ปัญหาพิเศษ
017/2564 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
002/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตรแทนตำแหน่งที่ว่าง

หน้าที่ 1


1
1
เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1


1