ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
คำสั่ง / ประกาศ
 
ปี พ.ศ.
1
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
045/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร
036/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
032/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
031/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
029/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) ของคณะผลิตกรรมการการเกษตร
028/2566 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร (เพิ่มเติม)
022/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (รหัส 65) (เพิ่มเติม)
010/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และระดับบัณฑิตศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
009/2566 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
008/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร
007/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาจารย์เป็นศูนย์ (Zero Lecturer)
006/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักงานวิจัยวิชาเอกพืชไร่

หน้าที่ 1


1
1
เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1


1
1
เลขที่คำสั่ง เรื่อง

หน้าที่ 1


1
1
เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1


1