ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
คำสั่ง / ประกาศ
 
ปี พ.ศ.
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
120/2566 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
119/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
118/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และการเรียนรู้อิสระ ประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
088/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำรายวิชา พร499 สัมมนา
087/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566
077/2566 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 63 และ รหัส 64)
075/2566 แต่งตั้งบุคลากรดูแลสหกิจต่างประเทศ
072/2566 แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยน
070/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา
069/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จากเงินค่าบำรุงพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
068/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาการสมุนไพร)
067/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2566
065/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (รหัส 65) เพิ่มเติม
064/2566 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (รหัส 66)
060/2566 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีการศึกษา 2566
059/2566 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
058/2566 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
045/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร
036/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
032/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร

หน้าที่ 1


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1


เลขที่คำสั่ง เรื่อง

หน้าที่ 1


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1