ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
คำสั่ง / ประกาศ
 
ปี พ.ศ.
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566
131/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
130/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
120/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหมวดวิชาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
119/2565 แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
112/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา และการเรียนรู้อิสระ ประจำตัวนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
084/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา จากเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565
077/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จากเงินค่าบำรุงพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565 และ 2/2565
076/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของคณะผลิตกรรมการเกษตร จากเงินค่าบำรุงพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2565 และ 2/2565
073/2565 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (รหัส 62 และ รหัส 63)
071/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิกีฏวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
061/2565 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร หลักสูตร 4 ปี
060/2565 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี (ภาคพิเศษ)
059/2565 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร หลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี (ภาคปกติ)
057/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
056/2565 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
053/2565 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบฐานเรียนรู้รายวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565
052/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
047/2565 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่
046/2565 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร

หน้าที่ 1


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1


เลขที่คำสั่ง เรื่อง

หน้าที่ 1


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 1