ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
คำสั่ง / ประกาศ
 
ปี พ.ศ.
เลขที่คำสั่ง เรื่อง
045/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร
040/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
032/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
030/2565 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร
029/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร
017/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
015/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิจุมภฏ–พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565
014/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ของนายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร
011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
006/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร
005/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร
004/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
003/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
001/2565 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร

หน้าที่ 2


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 2


เลขที่คำสั่ง เรื่อง

หน้าที่ 2


เลขที่ประกาศ เรื่อง

หน้าที่ 2