ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> ทั้งหมด

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- เกร็ดความรู้ที่ระเบียบไม่ได้พูดถึง(งานพัสดุ)
4/10/2562 11:15 น. ดาวน์โหลด
- คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบ e-manage
24/4/2562 16:04 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะ
21/2/2562 09:36 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการของหน่วยสารสนเทศ
13/2/2562 14:29 น. ดาวน์โหลด
- แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13/2/2562 14:21 น. ดาวน์โหลด
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
13/2/2562 14:21 น. ดาวน์โหลด
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับคณะ
21/11/2561 09:33 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบยืมวัสดุ / คุรุภัณฑ์
8/11/2561 16:07 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มลงชื่อเข้าอบรม
5/11/2561 15:41 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในหน่วยงานของสำนักเลขานุการ
12/9/2561 09:37 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 4