ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> ทั้งหมด

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ
27/10/2557 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
27/10/2557 09:50 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาอุปสมบท
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด
27/10/2557 09:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาพักผ่อน
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
27/10/2557 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
27/10/2557 09:46 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6