ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

1 2 3 4 5 6 7 Next
รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือขอลาออกจากงาน
1/12/2566 10:24 น. ดาวน์โหลด
- ใบสมัครพนักงานส่วนงาน
30/11/2566 11:55 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา-2566
23/8/2566 17:05 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือภายนอก-2566
23/8/2566 17:05 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือภายใน-2566
23/8/2566 17:04 น. ดาวน์โหลด
- รายงานการจัดการองค์ความรู้ (KM)-โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการภายใน คณะผลิตกรรมการเกษตร
28/9/2565 09:58 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็ว-คณะผลิตกรรมการเกษตร.doc
26/10/2564 14:33 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็ว-คณะผลิตกรรมการเกษตร.pdf
26/10/2564 14:33 น. ดาวน์โหลด
- ใบขออนุมัติใช้รถจักรยานยนต์
2/7/2564 11:04 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มขอบรรจุวาระการประชุม
3/3/2564 09:44 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1

1 2 3 4 5 6 7 Next