ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3/3/2564 09:36 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3/3/2564 09:36 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา
3/3/2564 09:36 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือภายนอก
3/3/2564 09:35 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มหนังสือภายใน
3/3/2564 09:35 น. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
25/6/2563 10:22 น. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
25/6/2563 10:22 น. ดาวน์โหลด
- แบบหนังสือลาออกจากงานของพนักงานราชการ
25/6/2563 10:21 น. ดาวน์โหลด
- ใบขออนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะผลิตกรรมการเกษตร (PDF)
5/5/2563 11:06 น. ดาวน์โหลด
- ใบขออนุมัติใช้น้ำมันเชื้อเพลิง คณะผลิตกรรมการเกษตร (Word)
5/5/2563 11:06 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 2