ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร (PDF)
1/5/2563 11:49 น. ดาวน์โหลด
- ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ คณะผลิตกรรมการเกษตร (Word)
1/5/2563 11:48 น. ดาวน์โหลด
- 03 แบบฟอร์มโครงการอย่างย่อ (1 ไฟล์ต่อ 1 โครงการ)
21/12/2562 11:07 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ
19/11/2562 11:19 น. ดาวน์โหลด
- สิทธิ์การลาของบุคลากร
19/11/2562 11:17 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะ
21/2/2562 09:36 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มบันทึกการให้บริการของหน่วยสารสนเทศ
13/2/2562 14:29 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มการเสนอลงนาม
21/3/2561 09:59 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มรายงานการซ่อมบำรุงรถยนต์/รถจักรยานยนต์
15/3/2561 11:28 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มรายงานการใช้รถยนต์/รถจักรยานยนต์
15/3/2561 11:26 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 3