ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- ใบลาพักผ่อน
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน
27/10/2557 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
27/10/2557 09:47 น. ดาวน์โหลด
- ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
27/10/2557 09:46 น. ดาวน์โหลด
- แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก
27/10/2557 09:45 น. ดาวน์โหลด
- ฟอร์มประกันสังคม
8/2/2555 14:10 น. ดาวน์โหลด
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
2/2/2555 15:08 น. ดาวน์โหลด
- หลักเกณฑ์และวิธ๊การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงาน สำหรับพนักงานราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/1/2555 11:11 น. ดาวน์โหลด
- หนังสือขอส่งมอบงานของผู้จ้างเหมา
10/1/2555 11:11 น. ดาวน์โหลด
- ป-สน.02_แบบประเมินสายสนับสนุน_2_54
10/1/2555 11:09 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 5