ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- ป-วช.02_แบบประเมินPathipan_2_54(ตัวอย่าง)
10/1/2555 11:09 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มรายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน
10/1/2555 11:06 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจรับพัสดุ(การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่)
10/1/2555 11:05 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบสมัครขอทุนบุตรของบุคลากร ในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
10/1/2555 11:04 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
10/1/2555 11:03 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
10/1/2555 11:02 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
10/1/2555 11:01 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ
10/1/2555 11:00 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
10/1/2555 11:00 น. ดาวน์โหลด
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/1/2555 11:00 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 6