ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานบริหารและธุรการ

Prev1 2 3 4 5 6 7
รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาให้ความดีความชอบเลื่อนขั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ประเภทสายบริการวิชาการสายบริหารและธุรการสายปฏิบัติการลูกจ้างประจำ)
10/1/2555 11:00 น. ดาวน์โหลด
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบเลื่อนขั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้(พนักงานราชการ)
10/1/2555 10:59 น. ดาวน์โหลด
- แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบเลื่อนขั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ประเภทสายวิชาการ)
10/1/2555 10:59 น. ดาวน์โหลด
- แบบประเมินของสายสนับสนุน
10/1/2555 10:50 น. ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ.2540
10/1/2555 10:50 น. ดาวน์โหลด
- แบบประเมินของสายวิชาการ
10/1/2555 10:50 น. ดาวน์โหลด
- สิทธิการลาของบุคลากรแต่ละประเภท
10/1/2555 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานาชการ เรื่องอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
10/1/2555 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
10/1/2555 09:48 น. ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
10/1/2555 09:16 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 7

Prev1 2 3 4 5 6 7