ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ระบบดาวโหลดเอกสารและแบบฟอร์ม -> งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

รายการ วันที่อัพโหลด ดาวน์โหลด
- 2,4 แบบฟอร์มคำขอสิ่งก่อสร้าง
21/12/2562 11:06 น. ดาวน์โหลด
- 2.3 แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์
21/12/2562 11:05 น. ดาวน์โหลด
- 2.2 บก 64-03
21/12/2562 11:04 น. ดาวน์โหลด
- 02 ภ.เหนือ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
21/12/2562 11:02 น. ดาวน์โหลด
- เอกสารประกอบคำของบประมาณ โครงการ
28/11/2562 15:24 น. ดาวน์โหลด
- คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบ e-manage
24/4/2562 16:04 น. ดาวน์โหลด
- แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
13/2/2562 14:21 น. ดาวน์โหลด
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
13/2/2562 14:21 น. ดาวน์โหลด
- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับคณะ
21/11/2561 09:33 น. ดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มลงชื่อเข้าอบรม
5/11/2561 15:41 น. ดาวน์โหลด
หน้าที่ 1